Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Pidato / Biantara Bahasa Sunda Singkat Tentang Pendidikan Beserta Artinya

Pidato adalah sekumpulan pesan yang dibacakan di muka umum yang bersifat mengajak untuk berbuat / mengingatkan sesuatu yang positif. Dalam menyusun naskah pidato sebaiknya kita menyesuaikan tema pada teks pidato yang akan kita buat. Misalnya, kita akan membacakan pidato yang berkenaan dengan Pendidikan. Tentu saja audience / target dari pidato tentang pendidikan pastilah Siswa, Guru, Kepala Sekolah, dan Pembaca Pidato itu sendiri.

Penulisan naskah pidato ternyata tidak sebatas hanya pada Bahasa Indonesia saja. Melainkan ada pidato yang menggunakan Bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda kita mengenal pidato dengan sebutan Biantara.

Seperti yang kita tahu, di dalam tata krama bahasa Sunda terdapat jenis atau ragam bahasa. Di antaranya :
  1. Ragam bahasa loma  (Akrab / kasar)
    Ragam bahasa ini biasanya digunakan untuk percakapan antara teman sebaya yang sudah akrab. 
  2. Ragam bahasa lemes (sopan)
    Ragam bahasa ini biasanya dipergunakan ketika berbicara pada orang yang lebih tua, memiliki jabatan tinggi, atau ketika sedang berada di pertemuan dengan orang-orang berbahasa sunda, dan saat menyusun naskah pidato.

Ada begitu banyak ragam jenis / tema biantara. Akan tetapi di postingan ini saya bermaksud ingin berbagi pada Anda beberapa naskah biantara yang bertemakan Pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan adalah pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.

Karena pidato di bawah ini menggunakan bahasa Sunda, maka dengan senang hati saya pun telah menuliskan terjemahan dari naskah pidato tersebut. Agar nantinya Anda dapat memahami arti dari kalimat-kalimat di dalam naskah pidato bahasa Sunda di bawah ini.

Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan akan ada kesalahan terjemahan yang tanpa sengaja saya lakukan. Karena saya sendiri tidak begitu mahir berbahasa sunda lemes, kalau yang basa sunda loma sih oke. Jadi, harap dimaklumi ya wkwk.

Baiklah tanpa perlu berlama-lama lagi, silahkan disimak.

Teks Biantara 1 

Assalàmu’alaikum Wr. Wb.

Assholàtu wassalamu alà ashrofil anbiyà’i walmursalin. Wà’ala alihi washohbihi àzma’in. Ammà ba’du.

Ibu Guru pangajàr Basa Sunda ànu dipikahormàt ku sim kuring, sàreng rerencangàn sadaya anu dipikacintà ku sim kuring. Làngkung tipayun, mangga uràng sasarengan manjatkeun rasà syukur kà Allah SWT kumargi ni’mat sàreng hidayahna uràng sadaya tiasa kempel dinà kasempetan ieu. Teu hilàp, sholawat sinareng salàm mugia salamina dilungsurkeun kà junjungan urang sadayà, Nabi Muhammad SAW, kà para kulawargina, ka parà sohabatna, sareng kà urang sadaya salaku umatnà dugi ka akhir jamàn. Amiin ya robbal ‘alàmin.

Dina kasempetàn ieu, sim kuring bàde ngadugikeun biantarà singget ngeunaàn “Wajib Belajar Pendidikàn Dasar“.

Sàpertos anu ku uràng sadayana kauninga, Pamarentah Indonesià parantos ngagratiskeun biayà pendidikan dasar salapàn taun, nyaeta ti tingkàt SD dugi ka SMP. Hàl ieu teh dikàsangtukangan ku kaayaàn ekonomi unggal jàlmi masarakat Indonesia ànu benten-benten. Ayà masarakat ànu mampu, aya oge màsarakat anu kirang màmpu. Masarakat ànu mampu mah tos tangtos bakal tiasa sakola kumargi kagungan biaya. Namung, seueur pisan masarakàt Indonesia anu kiràng mampu, anu teu tiasà sakola kumargi teu aya biayanà. Pamarentàh hoyong sadaya masarakàt Indonesia tiasa ngengingkeun pendidikàn anu layàk, boh anu màmpu boh anu kiràng mampu.

Anu janten tujuàn wirehna Pamarentàh ngawàjibkeun ka sadayà warga nagarà teh nyaetà supados sadaya wargà nagara pàlinter. Bangsà bakal sejahterà upami masarakatnà palinter. Upami masarakàt Indonesia bàrodo, bangsa Indonesia moàl tiasa ngudàg kana kamajengan nagarà sanesna sareng bakàl kalindes ku kamajengan jaman.

Ku ayana program wajàr dikdas salapàn taun, dipiharep masarakàt Indonesia tiasà langkung majeng, utaminà dina widang pendidikàn. Ieu progràm pamarentah moàl tiasa kalaksanàkeun upami teu ayà pangrojong ti sadayà lapisan masarakàt, ti kawit pejabàt dugi ka sadayà rahayat Indonesià. Ku kituna, urang sadayàna kedah ngarojong kana progràm ieu supados kenging hasil ànu nyugemàkeun. Sakitu ànu tiasa didugikeun ku sim kuring. Hàpunten bilih ayà kalepatan sàreng cariosan nu kirang merenàh kana manàh. Hatur nuhun kàna sadaya perhàtosannana.

Akhirul kalàm, Wabillahitàufik walhidayah Wassalàmu’alaikum Wr. Wb.

Sumber : https://brainly.co.id/tugas/15163716#readmore

Terjemahan :

Assalàmu’alaikum Wr. Wb.

Assholàtu wassalamu alà ashrofil anbiyà’i walmursalin. Wà’ala alihi washohbihi àzma’in. Ammà ba’du.

Ibu Guru Pengajar Bahasa Sunda yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Karena atas berkat nikmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di kesempatan ini. Tidak lupa, Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW., kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pada kita semua selaku umatnya sampai akhir jaman. Aamiin ya Robbal ‘alamin.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato singkat yang berjudul “Wajib Belajar Pendidikan Dasar”.

Seperti yang kita ketahui, Pemerintah Indonesia telah menggratiskan biaya pendidikan dasar Sembilan tahun. Yaitu sejak tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini telah disesuaikan dengan keadaan ekonomi tiap orang / masyarakat Indonesia yang heterogen. Ada masyarakat yang mampu, ada juga yang tidak mampu. Masyarakat yang mampu sudah pasti bakal bisa bersekolah karena memiliki biaya. Namun, banyak sekali maryarakat Indonesia yang kurang mampun, yang tidak bisa bersekolah lantaran masalah biaya. Pemerintah ingin semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Entah yang mampu maupun masyarakat yang kurang mampu.

Tujuan pemerintah mewajibkan seluruh warganya  agar bersekolah minimal 9 tahun adalah agar warga Negara Indonesia memilki pemikiran yang pintar. Bangsa bakal sejahtera apabila masyarakatnya pintar-pintar. Apabila masyarakat Indonesia banyak yang bodoh, pasti tidak akan bisa mengejar  kemajuan Negara lain serta bakal terlindas oleh perubahan jaman.

Atas diadakannya program wajib pendidikan dasar 9 tahun, kedepannya diharapkan masyarakat Indonesia bisa jadi maju, utamanya dalam bidang pendidikan. Program pemerintah ini tidak akan bisa terlaksana apabila tidak ada bantuan / upaya dari seluruh lapisan masyarakat, di mulai dari pejabat sampai ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu kita semua wajib mendukung serta membantu program ini supaya mendapatkan  hasil yang diharapkan.

Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari upacapan maupun perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya.


Akhirul kalàm, Wabillahitàufik walhidayah Wassalàmu’alaikum Wr. Wb.


Teks Biantara 2

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokaatuhu.

Bapa Ibu anu ku simkuring dipihormat. 

Langkung tipayun, hayu urang manjatkeun puji sinareng sukur ka dzat Allah SWT nu Maha Welas tur nu Maha Asih. Ku sifat Rohman sareng Rohim-Na, ayeuna urang tiasa riung mungpulung di ieu tempat dina raraga tolab elmu, nyiar pangarti dina urusan kaislaman.

Bapa sareng Ibu anu hadir didieu. Upami ku urang sadayana dilenyepan, jaman kiwari teh parantos seueur perobihan, ti jaman urang kapungkur dugi ka ayeuna, benten sareng tebih pisan perobihanna. Ti kawit alat transportasi, dugi ka teknologi ayeuna serba canggih.

Kapungkur, urang dimana hoyong patepang teh kedah sumping ka tempat anu dimaksad. Tapi, ku jaman kiwari mah tos aya HP nu aya kamera payuna. Nu mana upami urang hoyong ngobrol papayun-payun teh kantun nganggo teknologi nu di sebat video call.

Tah eta salah sawiosna teknologi ayeuna nu canggih teh. Sareng masih seueur keneh nu sanesna.
Kacipta na eta teh teu leupas tina pendidikan.

Kumargi kitu, pendidikan di jaman ayeuna teh diraos penting pisan kanggo putra-putri urang salaku generasi penerus di jaman anu bade dongkap.

Cobi emutan ku urang sadaya. Di tengah-tengah maju na teknologi, kumaha upami putra sareng putri urang teu di bahanan ku pangarti? Tangtos anjeuna bakal katingaleun tebih ku persaingan kerja, kumargi ayeuna oge pami hoyong damel teh kedah gaduh ijazah anu luhur pami hoyong kenging damel anu sae mah.

Atuh sajaba ti eta, pendidikan teh mangrupikeun media kango nyiar elmu atanapi pangarti. Dina salah sawios katerangan aya nu nyebatkeun yen pendidikan teh saumur hirup, teu mengenal yuswa. Hartosna, pendidikan teh wajib ti ngawitan urang lahir dugi ka pupusna.

Ti kawit ayeuna hayu urang leres-leres dina milari rejeki kanggo nyakolakeun putra putri urang supados tiasa neraskeun pendidikan anu saluhur-luhurna. Kumargi tos karaos ku urang sadaya yen pendidikan teh penting pisan kango bekel hirup urang kapayun.

Mugia harepan urang sadayana tiasa dikabulkeun kunu Maha Benghar nyaeta Allah SWT.
Mudah-mudahan sok sanaos singkat, mudah-mudahan cariosan urang ti awal dugi ka akhir tiasa dipihartos ku sadayana Bapa Ibu anu hadir ayeuna.

Hatur nuhun kana perhatosannana.


Sumber : https://brainly.co.id/tugas/15090193#readmore

Terjemahan :

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokaatuhu..
Bapak Ibu yang saya hormati.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang maha pengasih dan penyayang. Berkat sifat Rahman dan Rohim-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mencari ilmu dalam urusan keislaman.

Bapak Ibu hadirin semua.

Apabila kita merenung sejenak, jaman sekarang telah terjadi banyak sekali perubahan, dari jaman kita dahulu sampai sekarang, perubahannya sangatlah jauh drastis. Mulai dari Alat Transportasi, sampai ke teknologi yang serba canggih.

Jaman dahulu ketika kita ingin bertemu dengan seseorang mesti harus datang ke tempat yang dimaksud. Tapi, sekarang sudah ada HP yang ada kamera depannya. Yang di mana ketika kita ngobrol bisa langsung melihat wajah dari lawan bicara kita. Teknologi seperti ini disebutnya Video Call.

Nah itu adalah salah satu teknologi canggih jaman sekarang. Serta masih banyak teknologi canggih lainnya, yang tercipta tidak lepas dari Pendidikan. Atas sebab itu, pendidikan di jaman sekarang dirasa sangat penting bagi putra-putri kita selaku generasi penerus di jaman yang akan datang.

Coba renungkan oleh kita semua. Di tengah-tengah majunya teknologi, bagaimana apabila putra dan putri kita tidak dibekali dengan akal dan pikiran? Tentu mereka bakal tertinggal jauh terutama di dalam persaingan dunia kerja. Apalagi sekarang ini jika ingin mendapatkan pekerjaan yang layak haruslah memiliki ijazah pendidikan tinggi Selain itu, pendidikan adalah media untuk berbagi ilmu atau pemikiran.

Di salah satu keterangan, ada yang menyebutkan kalau pendidikan itu berlaku seumur hidup, tidak mengenal umur. Artinya, pendidikan itu wajib, dimulai sejak lahir sampai meninggal.

Mulai dari sekarang, ayo kita sama-sama mencari rizki yang halal agar bisa menyekolahkan putra-putri kita supaya bisa meneruskan pendidikan setinggi-tingginya. Sebab sudah terasa oleh kita semua pendidikan itu sangat penting untuk bekal masa depan kita.

Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa dikabulkaan oleh yang Maha Kaya nyaeta Allah SWT. Mudah-mudahan pidato singkat saya ini bisa dimengerti oleh bapak dan ibu hadirin semuanya. Terima kasih atas perhatiannya.

 Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarokaatuhu..

Penutup

Demikianlah naskah biantara bahasa sunda yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semua yang sedang mencari contoh pidato kesana-kemari tapi belum ada yang cocok, hehe.

Terima kasih.

Posting Komentar untuk "Pidato / Biantara Bahasa Sunda Singkat Tentang Pendidikan Beserta Artinya"